Psykolog

Psykologiske undersøgelser


Formål

Det bedste udgangspunkt for at hjælpe den enkelte borger med autisme er at have en grundig analyse af de forudsætninger – både styrker og udfordringer – som han/hun har med sig. Til dette formål kan det være både hjælpsomt og relevant med en psykologisk undersøgelse.

En psykologisk undersøgelse udarbejdes for at belyse den enkeltes udviklingsniveau samt ressourcer og udfordringer på det kognitive område. Formålet med at lave en psykologisk undersøgelse er at give en kvalificeret beskrivelse af den enkeltes forudsætninger og behov, så omgivelserne kan foretage beslutninger om evt. konkret støtte, behandling og videre intervention på et oplyst grundlag. Undersøgelsen kan også afdække behov for yderligere undersøgelse og diagnosticering af psykopatologi.

Den psykologiske undersøgelse kan bestå af anamnese, diagnostisk interview samt af et testbatteri, hvor man udvælger relevante test ud fra henvisningsgrunden. Ved test vægter vi højt, at det bliver en god oplevelse. Derfor vil der altid blive sat god tid af til testen og være en afslappet og rolig stemning i lokalet. Der vil ligeledes være afsat tid til en opfølgende samtale, hvor resultatet vil blive grundigt gennemgået.

Typer af undersøgelser

 

Undersøgelse af IQ og vurdering af de kognitive færdigheder:

  • Til undersøgelse af de kognitive færdigheder anvendes WAIS-IV. WAIS-IV er en intelligenstest som dækker alderen 16-90 år, og anses for at være den bedste indenfor vurdering af voksnes kognitive evner. WAIS-IV er den fjerde, reviderede version af testen, og dens struktur afspejler aktuel forskning og praksis.
  • WAIS-IV belyser kognitive styrker og svagheder, herunder sproglige færdigheder, logisk tænkning, koncentration og hukommelse.
  • En undersøgelse af de kognitive funktioner giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, man står overfor, og kan f.eks. være relevant i forhold til at afklare uddannelses– og arbejdsmuligheder.
  • Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af bl.a. arbejdsstrategier, relationskompetence, selvindsigt og struktureringsevner.

 

Undersøgelse af det adaptive færdighedsniveau (tilpasningsfærdigheder):

  • Tilpasningsfærdigheder er centrale for et individs selvstændige håndtering af hverdagens almindelige krav og forventninger, og er et vigtigt fokus ved tolkning og vurdering af eventuel nedsat kognitiv funktion, og ved planlægning af tiltag til støtte for personer i deres hverdag.
  • Det adaptive færdighedsniveau kan være relevant at afdække i forhold til uddannelses- og arbejdsmuligheder og kan pege på konkrete styrker og udfordringer i dagligdagen.

Kontakt os gerne for at yderligere drøftelse. Kontaktoplysningerne fremgår nedenfor.


Undersøgelse af eksekutive funktioner:

  • Til børn og unge 5-18 år anvendes CEFI. CEFI er en anerkendt og omfattende test, der hurtigt og præcist kortlægger styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos børn og unge. Som den eneste spørgeskemabaserede test i verden er der ikke kun fokus på det dysfunktionelle, men også på de styrker, der har afgørende betydning for interventionen og for barnets eller den unges trivsel.
  • Til voksne anvendes BRIEF-V. BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det omfatter to spørgeskemaer med 75 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af en, der kender klienten og dennes hverdag godt.

 

Screening for angst og depression:

  • Ved mistanke om komorbiditet i form af angst og depression, kan der screenes for dette.
https://eomak.dk/wp-content/uploads/2022/03/steven-wright-mq8QogEBy00-unsplash-scaled.jpg

Kvalitetssikring

Hos os vægter vi faglighed og dermed også faglig udvikling højt. Det er en af vores kerneværdier, hvorfor vi også sørger for at holde os opdaterede på den nyeste viden og forskning på området. Dette gør vi ved løbende at deltage i kurser, temadag og konferencer.

For at sikre, at vi kan levere en høj faglighed i vores sager, modtager vi supervision hver 6-8 uge. Supervisionens primære formål er at yde supervision i komplekse enkeltsager samt generel sparring om aktuelle autismespecifikke emner.

Al sparring og supervision foregår i anonymiseret form, således borgers identitet kun kendes af os.